Nasza oferta

GEODEZJA WARMIŃSKA świadczy usługi geodezyjno-kartograficzne w pełnym zakresie.

Do powierzonych nam zleceń podchodzimy indywidualnie oraz rzetelnie. Wykonujemy czynności oraz opracowania geodezyjne niezbędne na każdym z etapów procesu inwestycyjnego. Sporządzamy mapy do celów projektowych, Wykonujemy tyczenia budynków, budowli i sieci infrastruktury technicznej. Sporządzamy dokumentację powykonawczą potrzebną do przedstawienia nadzorowi budowlanemu. Wszystkie pomiary geodezyjne wykonujemy z zastosowaniem najnowszego sprzętu zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi i prawem geodezyjnym.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która znajduje się poniżej.
Jeśli nie udało się Państwu znaleźć pożądanej usługi, prosimy o kontakt.

Usługi ogólnogeodezyjne

pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

 • aktualizacja map zasadniczych do celów projektowych w formie cyfrowej i analogowej
 • modele przestrzenne rzeźby terenu
 • numeryczne opracowania kartograficzne

pomiary realizacyjne:

 • tyczenia obiektów liniowych i powierzchniowych
 • tyczenia sieci uzbrojenia terenu

pomiary inwentaryzacyjne:

 • pomiary inwentaryzacyjne obiektów liniowych i powierzchniowych

Usługi z zakresu geodezji inżynieryjno – przemysłowej

obsługa geodezyjna inwestycji:

 • budownictwa drogowego i kolejowego
 • budownictwa obiektów inżynierskich
 • budownictwa kubaturowego

pomiary inżynierskie:

 • badania przemieszczeń, osiadań, odkształceń i pionowości obiektów przemysłowych
 • pomiary realizacyjne i kontrolne torów suwnicowych
 • pomiary mas ziemnych, opracowanie wyników pomiarów i ich bilansowanie
 • pomiary przekrojów oraz profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
 • pomiary i tworzenie numerycznego modelu terenu

Usługi z zakresu geodezji urządzeniowo – rolnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali

badanie stanów prawnych nieruchomości

sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

regulacja stanów prawnych:

 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • scalenia nieruchomości
 • wznowienia granic nieruchomości